REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ECO-VENT. EU/SKLEP

Postanowienia ogólne.

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://eco-vent.eu/sklep/pl/

prowadzony jest przez ECO-VENT ROBERT MARCINIAK z siedzibą w Przyszowicach (kod pocztowy 44-178), ul. Gliwicka 13 , Forma prawna: Działalność Gospodarcza Regon:272627633 NIP:6481008201
Data rozpoczęcia działalności 2006-11-15 Wizytówka:Eco-Vent Robert Marciniak

adres poczty elektronicznej: info@eco-vent.eu , numer telefonu kontaktowego: 535605040 1.2Sprzedaż prowadzona poprzez Sklep Internetowy dokonywana jest na rzecz osób prywatnych jak i firm.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu korzystania z funkcjonalności sklepu. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania oraz usuwania.

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie .

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT; USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. W przypadku zakupu urządzeń z gazami cieplarnianymi Klient zobowiązany jest do ust 1 i 2. Urządzenia zawierają gazy cieplarniane R410A – GWP 2088, R32 - GWP 675, R134A - GWP1430.

   1. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

   2. 1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, oznaczona indywidualną nazwą (loginem w formie adresu e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

   3. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

   4. REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin.

   5. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.eco-vent.eu Sklep prowadzi sprzedaż produktów z branży HVAC (klimatyzacja - wentylacja) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla podmiotów wskazanych w punkcie 1.2 Regulaminu.

   6. SPRZEDAWCA;USŁUGODAWCA Eco-vent Robert Marciniak Forma prawna: Działalność Gospodarcza
    REGON: 272627633
    NIP: 6481008201
    Data rozpoczęcia działalności: 2006-11-15

   7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

   8. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

   9. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

    2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym.

    2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.

    2.1.1. Konto – założenie Konta jest możliwe po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) kliknięciu pola „Załóż konto”, (2) wpisaniu w Formularzu Rejestracji następujących danych Usługobiorcy: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (login), hasło, numer telefonu, nazwa firmy , numer NIP. W trakcie wypełniania Formularza Rejestracji, Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, Ogólnymi Warunkami Usług Serwisowych, Ogólnymi Warunkami Gwarancji oraz polityką prywatności Sprzedawcy

    2.1.1.1. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

    2.1.1.2. Po otrzymaniu wypełnionego Formularza Rejestracji Usługodawca dokonuje weryfikacji otrzymanych danych i podejmuje decyzję o Aktywacji Konta.

    2.1.1.3. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@eco-vent.eu

    2.1.1.4. Usługobiorca jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Usługobiorca jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim. 2.1.1.5 Usługodawca może usunąć Konto lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: - (1) Usługodawca stwierdzi, iż Usługobiorca naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, (2) Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Usługodawcę w Regulaminie, (3) bez wskazania przyczyny.

    2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na Formularza Zamówienia – od tego momentu nie istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych, gdyż zamówienie jest niezwłocznie przetwarzane i przesyłanie do realizacji. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących zamówienia: Produkt/y, ilość Produktu/ów, metoda płatności, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów.

    2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

    2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 26.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 39.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 320x568; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

    2.2.1. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Usługobiorców ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Usługobiorcy. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Usługodawcy na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Usługobiorcy ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Usługobiorca może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Usługodawcy.

    2.2.2. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Usługobiorcy przez osoby nieuprawnione, dlatego Usługobiorcy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Usługobiorcy z prośbą o udostępnienie mu w jakichkolwiek danych w formie hasła do Konta Usługobiorcy. 2.2.3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Usługobiorcę Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Usługodawcy lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Usługobiorcę działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

    3. Warunki zawierania umowy sprzedaży.

    3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt.

    2.1.2 Regulaminu. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

    3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich w kwocie netto lub w kwocie netto i brutto. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Opłata za dostawę zostanie: - (1) doliczona do Faktury zawierającej wykaz zamówionych Produktów, lub (2) zostanie wystawiona i dostarczona na adres e-mail dodatkowa Faktura Pro-forma dla Klienta, zawierająca opłatę za dostawę.

    3.4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta zawierającą wykaz zamówionych Produktów wraz z łączną wartością brutto do zapłaty za Zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

    3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

    3.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

    3.7. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm.).

    4. Sposoby i terminy płatności za produkt.

    4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: - (1) Płatność przelewem na podstawie Faktury Sprzedaży lub Faktury Pro-Forma lub paragonu na rachunek bankowy Sprzedawcy, - (2) Płatność przy Odbiorze .

    4.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni od dnia wystawienia Faktury Pro-Forma.

    5. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru Produktu.

    5.1. Dostawa Produktu jest dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej i Sprzedawca oferuje na wybrane Produkty bezpłatną dostawę lub dostawę w promocyjnej cenie. O obowiązku uiszczenia kosztów dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego. Wysokość opłaty za dostawę jest uzależniona od rodzaju wybranych Produktów w Formularzu Zamówienia oraz miejsca dostawy.

    5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: 5.3.1. Przesyłka kurierska. 5.3.2. Przesyłka paletowa.

    5.3.3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Eco-Vent Robert Marciniak Przyszowice 44-178 ul. Gliwicka 15 w godzinach od 9 do 15.

    5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku wyboru płatności przelewem początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

    5.5. W przypadku, gdy dostawa Produktu będzie realizowana przez Sprzedawcę, wykonanie Umowy Sprzedaży następuje w momencie udostępnienia Produktu w magazynie Sprzedawcy przewoźnikowi, któremu zlecono dostawę pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do fachowego i niezwłocznego rozładunku Produktu, ponosząc związane z tym koszty oraz ryzyka. Ubezpieczenie zakupionego Produktu od ryzyka jego uszkodzenia bądź utraty w czasie rozładunku obciąża Kupującego. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą udostępnienia Produktu.

    5.6. W przypadku realizacji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy zewnętrznej.

    6. Reklamacja produktu.

    6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

    6.2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta: 6.2.1. pisemnie na adres: Eco-Vent Robert Marciniak Przyszowice 44-178 ul. Gliwicka 13;

    6.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@eco-vent.eu

    6.2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronie www.eco-vent.eu/sklep

    6.3. Wymaga się podania przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) nazwę i symbol reklamowanego produktu; (3) numer dokumentu sprzedaży oraz (4) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

    6.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

    7.Postanowienie końcowe

    7.1. Umowa oraz umowa sprzedaży zawierane są w języku polskim.

    7.2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące.

    7.3. Niniejszy dokument , jak również dokumenty w nim powołane, podlegają przepisom prawa Terytorium.

    7.4 Wszelkie spory , które mogą wynikać w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem , którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu rozwiązania sporu przy równym uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie interesów Administratora oraz Użytkownika. W przypadku , gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna , spór będzie przedstawiony do rozpatrzenia przez sądy powszechnie z siedzibą właściwą dla Administratora. Reguły niniejszego ustępu nie mają zastosowania wobec Użytkowników będących Konsumentami.